Pro akcionáře - pozvánka na valnou hromadu

Pro akcionáře

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Představenstvo akciové společnosti

Diallogue Česká republika a.s.,

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 11000,

IČ: 28295765

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B., vložce 16410

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 30.března 201511:00 hodin

do notářské kanceláře notáře Mgr. Jana Krčka

v Hradci Králové, Velké náměstí 1/3

 

s tímto programem:

 

 

1.     Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.

2.     Změna stanov.

3.     Závěr valné hromady.

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu (Změna stanov):

Návrh usnesení:

Stanovy společnosti Diallogue Česká republika a.s. v nyní platném znění se mění tak, že se v odstavci 2.1. nahrazuje dosavadní text: „www.diallogue.eu“ novým textem: „www.pro‑akcionare‑diallogue.webnode.cz“.

Zdůvodnění:

Změna stanov spočívá ve změně internetové adresy určené ke zveřejňování údajů pro akcionáře tak, aby místo zveřejnění těchto údajů bylo odděleno od komerčních údajů pro veřejnost a klientelu společnosti.

 

Návrh změny stanov je rovněž zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sídle společnosti od svolání valné hromady až do konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

 

Další informace

Registrace akcionářů bude zahájena v 10:45 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována plná moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku; není-li statutárním orgánem, také plnou mocí.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Veškeré informace k valné hromadě budou ve lhůtě pro svolání valné hromady dostupné na internetových stránkách společnosti na adrese www.diallogue.eu .

 

Martin Simon, DiS.

předseda představenstva